1.      A jelenlevõ conservativok kimondják azon meggyõzõdésöket, mely szerint szükség, hogy ezen pártnak egész organisatiója a nyilvánosság alkotmányos alapjára legyen fektetve. A conservativ párt teljességgel bevallott czímmel, minden tartózkodás nélkûl, határozottan s nyíltan kiván a térre kilépni mind a maga organisátiójában, mind a maga terveiben. Ugyan így szükség kilépni a térre a párt egyes tagjainak is. Ennek következtében

2.      Bevallják a jelenlevõ conservativok, miszerint egy consistens, organisált testet kivánnak képezni a haza átalakulásának a kormány által az elmúlt hongyûléshez intézett elõadásaiban foglalt, és más, a haza erejének és felvirágzásának emelésére intézendõ, akár a kormány, akár az országgyülés által már kezdeményezett, vagy ezentúl kezdeményezendõ javításoknak az alkotmányos alapelv, a nemzetiség és a közbirodalmi egységnek eszélyes szemügyben tartása melletti keresztûlvitelére.

3.      Határozottan kimondják a jelenlevõ conservativok, miszerint azon ürügy alatt hogy, "ha a conservativok pártjuknak nyílt organisátiójához látandnak, azt az ellenzék még nagyobb mértékben teendi, a jelen elvkifejtésben kimondott lépést felfüggeszteni vagy csak elhalasztani is nem lehet s nem szabad. Ma a kérdés nem az: többet fog-e tenni az ellenzék, ha a conservativok valamit teendnek; hanem a feladat az: hogy a mind a két rész tegyen mindent, mi tõle loyális, alkotmányos uton kitelik, és a feladat az, hogy az ily mindent véghezvitel mellett az eredmény, a többség, a conservativoké legyen.

4.      Valamint a közönséges életben létünknek minden percze nem más, mint józan értelemben vett izgatás, sürgés, forgás a végre, hogy azokat, kikkel érintkezünk, ügyünk s érdekeink jogossága és méltányossága felõl meggyõzvén s lelkesítvén, bennök követõkre, pártolókra, egy szóval, többségre találjunk; épen úgy a politikában is, a haza ügyeinek tiszta, jóakaró s hasznos kezelésére szolgáló súlyok megszerzésénél t.i. a szükséges alkotmányos majoritás megszerzésénél is ugyanazon tevékenység kivántatik. Ennél fogva kimondatik itt, hogy a conservativ párt organisátióját a tevékenység s szellemi izgatás alapjára kell állítani. Joggal gondolja tehát a párt, egyes tagjaitól várhatni, hogy ügye s szelleme iránt a honpolgárok minden osztályaiban érdekébresztések által s sympathiákat fognak gerjeszteni; valamint várja azt is, hogy minden becsûletes és loyális uton új meg új pártbelieknek szerzésére fognak törekedni.

5.      A jelenlévõ conservativok az eddigi tapasztalások nyomán mélyen meg vannak az iránt gyõzõdve, miszerint ha ezen párt, vagy a kormány a maga loyalitását s jóakaratát kezdeményezéseinek üdvös és hasznos volta által, bár a napfénynél világosabban bebizonyítaná is, ez által az ellenzéket még teljességgel le nem fegyverezné, s az eddigi eljárásának megváltoztatására s magáhozi õszinte közeledésre nem birhatná mind addig, valamíg az látná, hogy a kormány s a conservativok a szõnyegen lévõ s általánosságokban nagyobb részt már a szemközt álló mind két párt által elfogadott indítványukat maguk, nem pedig az ellenzék politikai elve szerint szándékoznak keresztûlvinni. Meg vannak továbbá a jelen conservativok az iránt gyõzõdve, miszerint ama baráti s rokoni kéznyujtást a haza boldogításának eszközlésére, mely felõl az oppositió már sokszor oly fényes szavakat szerkezett, az ellenzéktõl teljességgel csak azon feltétel alatt lehet reményleni, ha a conservativok reáállanak, miszerint a felûl említett indíványok kizárólag az ellenzék elve és szellem szerint vitesenek keresztûl; - mi azonban aztán a conservativok részérõl tökéletesen annyit tenne, mint lelépni az alkotmányos élet színhelyérõl és az egész tért az ellenzéknek engedni által. Ennél fogva tehát, valamint hogy az ellenzék még soha be nem vallotta azt, hogy a dolgoknak conservativ elvek szerinti kezelése és a conservativ elveknek a törvényhozás teréni gyõzelme szerinte kivánatos lehet: ép ugy a jelenlevõ conservativok is a mellett, hogy a társas életre átvinni az irányzati elágazások következményeit teljességgel nem kivánják, az ellenzékkel a politikai kérdések iránt transigálni nem fognak mégis mind addig, míg az ellenzékiek a conservativ elveknek meredek ellentétben álló elveiket fogván ellenszegezni, követeléseiket alább nem hangolandják, s a dolgokat az élet s a tények mezején oly térre nem állítandják, miszerint kölcsönös közeledés által a mostani meredek állapotokon segíteni lehessen; hanem a jelenlevõ conservativok egyenesen köteleseknek érzendik magokat, az ellenzéket, valamig politikája a mostani marad, leszavazni, az általa indítványozott kérdéseket pedig, mennyiben azok kivihetok volnának, újont átdolgozván s indítványozván, saját elvnézetök szerint keresztûlvinni.

6.      Miután a conservativ párt saját kivánataiban s elveiben magát a mostani, alkotmányos és törvényes úton haladó kormánynyal már az életben tényleg s valósággal azonosította, annál fogva ugyan ezt itt a jelenlevõk egyenesen kinyilatkoztatván, azon elvet állítják fel, hogy míg a kormány azon ösvényen maradand, melyen az most van, s oly kezekben lesz, melyek arról, hogy a jelen ösvényen megmaradni fog, kezeskednek: mind addig minden alkotmányos és törvényes úton készek azt, valamint az õ törvényes organumait és törvényes tekintélyét is az õ többségökkel gyámolítani. Ellenben a kormánytól is reménylik, miszerint minden alkalommal tanúsítván azt, hogy ezen felekezetet természetes frigyesének és olyannak tekinti, melylyel menni kiván, s hogy imez elvétõl ezentúl sem szándékozik eltávozni, hanem a vele összevágóan intézkedni óhajtó párttal, a haza politika ügyeiben kezet fogva, kiván elõhaladni; ezen pártot nem csak megtagadni s ignorálni nem fogja, hanem a szükséges javításokat egyenesen a conservativ párt segedelmével akarja keresztûlvinni.

7.      Valamint tehát az oppositiónak az látszik jelszava lenni: "mindent a kormány ellen, semmit a kormány mellett, úgy más részrõl a jelenlévo conservativok e következõ rövid, világos és félremagyarázhatatlan jelszót vallják magokénak: "mindent, mit törvény és alkotmány engednek, a mostani, elvünkkel, véleményünkkel azonosúlt kormányért; semmit a mostani kormány ellen, míg azt nézeteinkkel s elveinkkel megegyezõ utakon menni látjuk.

8.      Hogy a conservativ párt évenként a körûlményekhez képest egy vagy többször, tájékozás, eszmecsere és összevágó pártmûködés elõmozdítása végett összejövetelt tartson Pesten, szükségesnek tartatik. Kijelentik itt, hogy a közügy java mellõzhetetlenûl megkivánja, miszerint ekkor mennél számosabb egyénei seregeljenek össze a hazai conservativoknak.

9.      Czélravezetonek tartják a jelenlevok, hogy minden ily összejövetel a legközelebbinek határnapját s teendoit kituzze, s azokat, kiket különösen meg akar bizonyos feladásokkal bízni, ez alakalommal megbízza.

10.  Megállapodott meggyõzõdése a jelenlevõknek, hogy valamint az összes conservativ párt csak tartós és tökéletes egyetértés, más részrõl pedig fáradalmat nem ismerõ lelkesedés és elõre kiszámított összevágó közremunkálás következtében vergõdhetik kivánatos erõre és jelentõségre: úgy a megyékben elszórva létezõ conservativ elemek is csak úgy központosíttathatnak és fognak sikerrel eljárhatni, ha a politikai közélet mezején, külön minden megyében is, az elvrokonok egybehangzólag mûködnek s az egész párttal folytonos szellemi összeköttetésben maradva, azon veszélyeket, melyek netalán a felebb elõadott conservativ politika vallóinak túlsúlyát fenyegetik, mindig közös erõvel elhárítani, hol pedig erre még nem vergõdtek volna fel, ilyen túlsúlyra az alkotmányos életnek megyei végzések, követ- s tisztválasztásokban nyilatkozó külön ágaiban közös erõvel és egyetértéssel reásegíteni ügyekeznek; szóval ha mindig párti öntudattal s mindig elõre kiszámított összevágó közremunkálással lépnek fel nyíltan, és mûködnek az alkotmány, törvény, kormány, ennek törvényes organumai s mind ezeknek tekintélye, mint a hon békés átalakulásának legfõbb feltételei mellett. Minthogy pedig egybehangzó közremunkálás politikai pártmûködés mezején nem képzelhetõ, ha azt eszmecsere és annak folytán létrejött megállapodások, személyek és dolgok iránt meg nem elõzték, és folyton életben nem tartják: ennél fogva a jelenlévõ conservativok az összes hazában létezõ elvbarátaikat ezen fõ szükségnek megfelelõ értelembeni eljárásra tartják felhivandóknak, kinyilatkoztatván, hogy önkörükben ezen szükségrõl mindeneket meggyõzni, s ahhoz képest magok részérõl cselekedni is elõleges feladásuknak tekintendik.

11.  Az itt jelenlevõ conservativok, a kormány azon elhatározásáról, mely szerint a számos lényeges javítások törvényhozási kezdeményezését kész törvényjavaslatok elõterjesztése által önkezeibe venni fogja, teljesen meg lévén gyõzõdve s érezve, hogy a conservativ pártnak legmellõzhetetlenebb feladása ezen alkotmányos elõlépést eredményeiben sikeressé tenni: kimondják itt meggyõzõdésöket, miként az ország dolgai azon ponton állanak, melyen elkerûlhetetlen kötelességgé vált, hogy a maga körében minden conservativ oda hasson, miszerint a szükséges törvényhozási intézkedések a legközelebbi országgyülésen okvetetlen létrejõjenek. Ezt legbiztosabban ugy lehet elérni, ha a legfõbbeket a kormány kezdeményezi egy részrõl; és a vélemények oly dispositiója hozatik létre, mely az üdvösnek, szükségesnek elfogadására hajlandó, ellenben az országtól jövõ kezdeményezésekben az idegen példák vak utánzatának, veszélyes politikai kisérletek tételének viszketegétõl, szóval a mult országgyülési ellenzéki többség túlságaitól távol legyen; és ha más részrõl, kiindulási pontúl azon elv választatik, melyhez képest semminemû törvényhozási intézkedés sem érdemli meg a haladás és javítás nevezetét, ha a kormánynak alkotmányos ereje s hatályossága, az országnak alkotmányos állása, a birtoknak mérséklõ befolyása, a tulajdoni jognak szentsége, a közbirodalmi kapcsolatnak szilárdsága, nemzetiségünk érdekei s egy békés reform lehetõségei általa meg nem erõsíttetnek, nem conserváltatnak s illetõleg újabb biztosítékokat nem nyernek. Ennél fogva az itt jelenlevõ conservativok minden elvbarát figyelmét és buzgalmát a felebb kifejezett elvek és meggyõzõdéseknek a szellemi fegyverek minden czélravezetõ nemeivel leendõ terjesztésére tartják felhivandóknak, rendíthetetlenûl meg lévén gyõzõdve, hogy a honnak legközelebbi s egyaránt fontos teendõi között a vélemény szabadságának a köztanácskozások külön nemeiben minden iránybani biztosítása, az úrbéri viszonyok kiegyenlítésének könnyítése, a katonai élelmezés ügye, büntetõ törvénykönyv és börtönjavítás, a polgári törvénykezési rend megigazítása, az ország anyagi közszükségeinek fedezése, a megyei igazgatás javítása, a királyi városok országgyûlési szavazata s belszerkezeti hiányaiknak javítása, a nemesi birtokviszonyok czélszerûbb rendezése, a földbirtoknak nyujtandó olcsó és könnyû hitel, a hon vám és kereskedési ügyei, bányatörvénykönyv, egyesületek és társulatok iránti intézkedések tárgyában, - melyek ily rendben történt elszámlálása által azonban a jelenlevõ conservativok sem az elõlegesség sorozatára nézve itt határozott véleményt kifejezni, sem pedig pártjokat más, akár az országgyülési elemek rendezésébe vágó, akár egyéb szükséges javításokat illethetõ intézkedések szorgalmazásától elzárni nem kivánják; - hogy mind ezeknek, mik itt említve valának, tekintetében semminemû törvényes elõlépések sem jöhetnek létre, ha felebb, kiindulási pont gyanánt említett elvek nem fognak túlsúlyra vergõdni azoknak többségénél, kik a törvényhozásra akár közvetve, akár közvetlen befolynak; nem jöhetnek pedig létre, és igy okvetetlen tespedésnek kell bekövetkezni azért, mert a kormány sokkal erõsebb, igazságosabb, conservativabb, semhogy alúlról jövõ és az itt elmondott fõ elvekkel ellenkezõ javaslatoknak engedi volna kényszerûlve; sokkal bölcsebb és elõrelátóbb, semhogy ily javaslatokat önmaga tenni képes lehetne; de sokkal törvényszerûbb és loyálisabb egyszersmind, semhogy önjavaslatait máskép mint alkotmányos úton, irányelveivel összevágó többség segélyével akarná keresztûlvinni.

12.  Midõn a jelenlevõ conservativok felebbi átalános meggyõzõdéseiket kimondják, befejezésûl nem mulaszthatják el azon biztos reményeiket is kifejezni, miszerint az illetõ kormányférfiak által, midõn már a cselekvés percze jelen leend, a végbõl a conservativ párt a kormány üdvös szándékai mellett annál sükeresebben mûködhessék, czélbavett országgyülési feladások részleteirõl bõvebb értesítésekben fog részesíttetni, mely végre hatályos közremunkálásukat az üdvös szándék megtestesítésében, a felebbi elvek alapján, hazafiúi készséggel ezennel újra is megajánlják. 

Szerző: prorege  2008.12.01. 18:35