XIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. Haynald Lajos bíbornok-érsek: Nagyméltóságú elnök úr, méltóságos főrendek! A főrendiháznak ez évben utolsó ülése a mai napon van. Mielőtt ez eloszlanak, méltóztassanak megengedni, hogy a nagyméltóságú ház által minden évben a karácsonyi ünnepek…

Szerző: prorege  2008.12.24. 18:36

XVII.Deák Ferencznek Szőgyényhez intézett levele, az utóbbinak a birodalmi tanácsba való belépése iránt.Kehidán, Május 1. 1851. Különösen tisztelt nagyméltóságú birodalmi tanácsnok úr! Erős és ingatlan szokott lenni bizalmam oly férfiak iránt, kik tiszteletemet teljes…

Szerző: prorege  2008.12.24. 17:50

A vallás tárgyában. (A főrendeknél. 1840. márc. 6.) (II. rész) Amint azonban a t. KK. és RR. a múlt országgyűlésen a vallásbeli ügyben a possint igének természetes értelme ellen a reversalisokat — a vegyes házasságokban a catholicus elveknek egyik támaszát —…

Szerző: prorege  2008.12.21. 19:07

Címkék: http://blog.hu/admin/blogs/62699#

A vallás tárgyában. (A főrendeknél. 1840. márc. 6.)(I. rész) Az előttünk levő izenetben két oly nagyérdemű főpásztorok ellen tétetik panasz, kiket magas erényeik s jeles tulajdonaiknál fogva a haza köztisztelete környékez. — Mennél kitűnőbbek a férfiak, kik…

Szerző: prorege  2008.12.21. 19:02

Címkék: lonovics józsef

A felirati javaslatról. (A képviselőházban. 1866. febr. 22.) Tisztelt ház! A felirati javaslat 31-ik pontja és az arra vonatkozó módosítvány felett megindult tárgyalás a mai situatió legfontosabb és valóban legjellemzőbb két kérdésének egyikét foglalja magában.…

Szerző: prorege  2008.12.20. 20:16

Címkék: apponyi györgy

A börtönrendszer ügyében. (A főrendeknél 1844. áрг. 18.) Nem tartom szükségesnek a mltgos fő RRet figyelmeztetni azon sok hiányokra, melyek az igazság kiszolgáltatásában főként a bűntettekre nézve hazánkban léteznek, és melyek a közbátorság s a személyes biztosság…

Szerző: prorege  2008.12.20. 20:13

Címkék: apponyi györgy

A magyar nyelv ügyében. (A főrendeknél. 1843. nov. 14.) Mindazokból, melyek eddig mondattak, mind inkább meggyőződtem arról, hogy nyelvünk és nemzetiségünk ügye felett köztünk nem forog fenn semmi különbség, és hogy e részben egyetértőleg járulhatunk már ma ő felsége…

Szerző: prorege  2008.12.20. 20:08

Gr. Mikó Imre elnöki beszéde a Történelmi Társulat 1867. július 2-diki választmányi ülésén. Tisztelt választmány! Egyesületünk megalakulása két tekintetben különösen fontos: mert a történetmívelés mezején egy magasb stádiumot jelöl, s mert tanúsítja, hogy…

Szerző: prorege  2008.12.20. 20:04

Gróf Dessewffy Emil akadémiai első elnök megnyitó beszéde a Magy. Akadémia XVII. ünnepélyes közülésén. Tisztelt Akadémia! Tizenegy év óta ma gyűltünk ismét össze először, hogy megtartsuk intézetünk ünnepélyes közülését. Alkotóink szándéka ünnepélyesnek akará…

Szerző: prorege  2008.12.19. 19:30

A vallás tárgyában. (A főrendeknél. 1833. márc. 18.) Mikor először jutok azon szerencséhez, hogy ifjúságom zsenge korában, ezen fenséges helyen a haza dolgaiban megszólalhatok, főkötelességemnek tartom szem előtt viselni a nádor azon bölcs utasítását, hogy a táryghoz…

Szerző: prorege  2008.12.19. 19:24